Roland EM-30 Keyboard
Hersteller:
Modell:
EM-30
Datum:
1999
Kategorie:
Gruppe:
Beschreibung:
Creative Keyboard

Information

INSTRUKCJA OBSLUGI WSTÇP: Dziçkujemy za wybor i kupno Rolanda EM-50.30 Creative Keyboard. EM-50 i EM-30 nalez^ do rodziny nowych typow klawiatur aranzacyjnych firmy Roland, ktore na nowo definiuj^ instrumenty wyposazone w funkcjç automatycznego akompaniamentu. Jednak najbardziej zdumiewaj^cymi cechami s^ funkcje: Style Morphing oraz Style Progression dla rzeczywistych zmian uprzednio zaprogramowanych akompaniamentow. Oczywiscie EM-50 i EM-30 oferuj^ D Beam Controller, pierwszorzçdnej jakosci dzwiçki, a takze najlepsze z dostçpnych style muzyczne. Aby wydobyc jak najwiçcej informacji o mozliwosciach, jakie posiada EM-50.30 oraz, aby zagwarantowac sobie bezawaryjne uzytkowanie, zalecamy sumienne przeczytanie niniejszej instrukcji obslugi. Przed uzyciem instrumenta, zalecamy uwazne przeczytanie pozycji zatytulowanych „WAZNE UWAGI I ZASADY BEZPIECZENSTWA” Te pozycje dostarcz^ waznych informacji dotycz^cych wykonywania stosownych czynnosci uzywaj^c EM-50.30. Zachowaj tç instrukcjç w bezpiecznym miejscu w celu uzyskania zawsze dostçpu do potrzebnych informacji. D Beam jest licenj firmy Interactive Light,Inc. Wszystkie inne znaki ochronne oraz zarejestrowane znaki ochronne, o ktorych jest mowa w tej instrukcji, s^ wlasnosci^ odpowiadaj^cych im wlascicieli i niniejszym s^ uznawane przez firmç Roland Europe S.p.a. 1.CHARAKTERY STYKA INSTRUMENTU D Beam Controller Funkcja ta jest now^ funkj EM-50.30 wprowadzon^ przez firmç Roland. Pozwoli ona na sterowanie roznymi parametrami za pomoc^ ruchow rçki nad podczerwonym (niewidzialnym) promieniem swiatla. Funkcje Style Morphing i Style Progression Funkcja Style Morphing pozwoli na „tworzenie” nowych akompaniamentow (Music Style) natychmiast po zast^pieniu wybranej czçsci akompaniamentu jednego stylu inn^ czçsci^, pochodz^c^ z innego stylu. Natomiast funkcja Style Progression pozwala uproscic, dodac lub opuscic czçsc akompaniamentu z wybranego stylu muzycznego. Ten intuicyjny sposob sterowania ukladami akompaniamentu stanowi doskonal^ pomoc w tworzeniu dobrej atmosfery dla muzyki, ktorç grasz. Duzy, obrazowy wyswietlacz EM-50/30 jest wyposazony w duzy, podswietlany od spodu wyswietlacz, ktory umozliwia zorientowanie siç o biez^cym stanie instrumentu. Wiçkszosc funkcji jest przedstawianych za pomoc^ prostych ikon, ktore dostarczaj^ informacji „na pierwszy rzut oka” bez jakichkolwiek problemow. 64 programy uzytkownika z funkcja Style Hold Programy User s^ rodzajem pamiçci, gdzie mozna zachowywac wlasne ustawienia. Obejmuj^ one wybrane w danej chwili funkcje stylu, dzwiçku, tempa, a takze wiele innych parametrow. Poprzez nacisniçcie maksymalnie trzech przyciskow, istnieje mozliwosc calkowitego przekonfigurowania instrumentu. Funkcja Style Hold umozliwia zignorowanie wyboru stylu muzycznego, w momencie przywolania funkcji User Program. W tym momencie, podczas wprowadzania jakichkolwiek zmian ukladow, wybrany styl muzyczny pozostanie niezmieniony. Zaletq tego systemu jest to, ze mozna zachowywac ustawienia roznych Style Morphing i Style Progression, a w innym przypadku dla identycznych ustawien panelu, wybierac pomiçdzy nimi ( tymi ustawieniami) poprzez wybor roznych programow User. Stacja dyskow (tylko w przypadku(EM-50) EM-50 posiada stacjç dyskow, co umozliwia zachowywanie wewnçtrznych ukladow (l^cznie z Rekorder Song) na dyskietce. To pozwala takze na zachowanie nowych stylow w pamiçci Flash ROM. 354 barwy i 12 zestawow perkusyjnych EM-50/30 posiada 354 doskonale brzmi^ce dzwiçki, ktore pochodz^ z „biblioteki” barw firmy Roland. W wiçkszosci przypadkow bçdziesz mial mozliwosc wyboru sposrod kilkunastu barw dla tworzenia Twojej muzyki. Ponadto, zrodla dzwiçkow EM-50.30 dostosowano do General MIDI System Level 1 (w skrocie GM), jak tez do GS Format firmy Roland. 64 stylow muzycznych w pamieci ROM + 8 w Flash-ROM EM-50/30 posiada w sumie 72 akompaniamentow ,z ktorych 64 znajduje siç w tak zwanej pamiçci ROM (te nie mog^ byc zastçpowane). Osiem dodatkowych mozna zast^pic innymi, ktore mog^ byc importowane z dyskietek (EM-50, lub przez MIDI. Nalezy zapytac dealera o szczegoly w celu zdobycia nowych stylow muzycznych. (Mozesz rowniez znalezc dodatkowe style na CD-ROM’ie). Pamiçc ROM zawiera nowe akompaniamenty Dance/Techno, ale takze 8 Acustic Styles. Te ostatnie s^ doskonale dla wykonania rodzaju „unplugged”, ballad w stylu j azz, itd. Trzy ustawienia (modes) W celu wzbogacenia mozliwych do wykonania czynnosci, EM-50.30 umozliwia trzy ustawienia : Arranger, Organ oraz M.Drums. Jest to mozliwe poprzez nacisniçcie przyciskow (wyzej wymienionych), w ten sposob dostosowujesz EM-50.30 do swoich potrzeb w kazdym momencie. Audio Input z regulaj glosnosci Kolejn^ nowosci^ w EM-50.30 jest regulacja INPUT (LEVEL), ktora pozwala wyregulowac nastawienie glosnosci zewnçtrznego zrodla audio, dziçki czemu mozna otrzymac prawidlowe dzwiçki tworzonych „miksow”. Uwaga : Ilustracje przedstawione w tej instrukcji dotyczq EM-50, Jakiekolwiek roznice dotyczqce EM-30 bçdq zaznaczone w danym miejscu. Najwiçkszq roznicq pomiçdzy EM-50 a EM-30 jest, ze ten ostatni nie posiada stacji dyskow.

mehr

Bedienungsanleitung
Dokumenttyp:
Bedienungsanleitung
Seiten:
66
Größe:
1.96 Mbytes (2056138 Bytes)
Sprache:
polish
Revision:
Dokument-ID:
Datum:
1999 01 01
Qualität:
Elektronisches Dokument, kein Scan, sehr gut lesbar.
Upload Datum:
2019 08 24
MD5:
f3c1915596d5cf81e2863b877b3d8197
Downloads:
941

Information

SPIS TREŚCI WSTĘP: ... 31.CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTU ... 3 WAŻNE UWAGI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ... 7 2. OPIS PŁYT ... 8 2.1. OPIS PŁYTY PRZEDNIEJ ... 8 2.2. OPIS PŁYTY TYLNEJ ... 113.ODTWARZANIE UTWORÓW DEMONSTRACYJNYCH. ... 11 3.1.USTAWIENIE EM-50.30 ... 11 3.2. ODTWARZANIE UTWORÓW DEMONSTRACYJNYCH ... 11 4. GRANIE Z AKOMPANIAMENTEM ... 12 4.1. PODSTAWOWE OPERACJE NA STYLACH MUZYCZNYCH ... 13 4.2. WYBÓR INNYCH ODMIAN ... 14 4.3. WYBÓR INNYCH STYLÓW ... 15 WYBÓR STYLÓW SPECJALNYCH ... 16 4.4. STYLE PROGRESSION I STYLE MORPHING ... 16 STYLE PROGRESSION („orkiestrowy”) ... 16 STYLE MORPHING ... 17 4.5. INNE UŻYTECZNE FUNKCJE STYLI MUZYCZNYCH ... 17 Bass INVERSION ... 17 PROGRAM ONE TOUCH ... 17 MELODY INTELIGENCE (INTEL) ... 18 METRONOM I TEMPO ... 19RÓWNOWAGA GŁOŚNOŚCI I WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PARTII ARANŻERA ... 19 5. FUNKCJE PARTII UPPER ... 20 5.1. WYBIERANIE USTAWIENIA WHOLE UPPER ... 20 5.2. WYB ERANIE PARTII UPPER 1 i/lub 2 ... 20 5.3. WYBÓR TONÓW DLA PARTII UPPER ... 215.4.DYNAMIKA KLAWIATURY ... 225.5 KONTROLER D BEAM ... 22 5.6. PITCHBENDER, MODULATOR I SUSTAIN23 Dźwignia BENDER/MODULATION ... 23 PEDAŁ SUSTAIN ... 23 5.7. CHORUS I REVERB (POGŁOS) ... 23 5.8. TRANSPOZYCJA I PRZENIESIENIE OKTAWOWE ... 24TRANSPOZYCJA ... 24 PRZENIESIENIE OKTAWOWE ... 24 5.9. RÓWNOWAŻENIE PARTII UPPER TONE 25 6. TRYB ORGANOWY „ORGAN” ... 25 6.1. DOBIERANIE BARW ... 26 DOBIERANIE BARW DLA PARTII UPPER . 26 DOBIERANIE BARW DLA PARTII LOWER 26 6.2. GRANIE Z AKOMPANIAMENTEM PERKUSYJNYM ... 266.3. INNE FUNKCJE, KTÓRE MOŻNA UŻYĆ . 26 6.4. WŁĄCZANIE PARTII M. Bass ... 26 6.5. REGULACJA GŁOŚNOŚCI W TRYBIE Organ ... 27 7. TRYB M. DRUMS ... 27 7.1. WYBIERANIE INNYCH ZESTAWÓW PERKUSYJNYCH (DRUM SETS) ... 28 GRANIE INNYCH DŹWIĘKÓW ... 28 7.2. RÓWNOWAGA GŁOŚNOŚCI W USTAWIENIU M. DRUMS ... 29 8. UŻYWANIE REKORDERA ... 29 8.1. USUWANIE PIOSENEK Z PAMIĘCI WEWNĘTRZNEJ ... 29 8.2. NAGRYWANIE WŁASNYCH UTWORÓW29 NAGRYWANIE Z ARANŻEREM W TLE ... 30 NAGRYWANIE MUZYKI ORGANOWEJ ... 32 NAGRYWANIE MUZYKI FORTEPIANOWEJ33 NAGRYWANIE PARTII PERKUSYJNYCH NA ŻYWO ... 34 INNE OPCJE NAGRYWANIA (USTAWIENIA SONG) ... 34 8.3. ZMIENIANIE TEMPA UTWORU ... 35 8.4. ZACHOWYWANIE UTWORU ... 35 ZACHOWYWANIE UTWORU NA DYSKIETCE (tylko(EM-50) ... 36 8.5. SZYBKIE PRZEWIJANIE I RESET ... 37 8.6. ODTWARZANIE PĘTLI (POWTÓRZENIE)38 8.7. ODTWARZANIE MATERIAŁÓW STANDARD MIDI FILES (Tylko(EM-50) ... 38 8.8. WYKONYWANIE NA ŻYWO Z UTWOREM W TLE (MINUS ONE) ... 39 9. FUNKCJE RÓŻNORDNE ... 40 9.1. UŻYWANIE GNIAZD WEJŚCIOWYCH INPUT ... 40 9.2. UŻYWANIE GNIAZD WYJŚCIOWYCH OUTPUT ... 40 9.3. USTAWIANIE KONTRASTU WYŚWIETLACZA ... 41 9.4. FUNKCJE DLA CELÓW EDUKACYJNYCH.41 10. ZAAWANSOWANE USTAWIENIA ARANŻERA ... 41 10.1. WIĘCEJ WIADOMOŚCI O FUNKCJI STYLE PROGRESION ... 41 10.2. SZCZEGÓŁY O FUNKCJI STYLE MORPHING ... 42 10.3. WYBIERANIE INNEGO „B” STYLU ... 42 10.4. DISK USER STYLES (tylko(EM-50) ... 42 11. PROGRAMY USER ... 44 11. 1. ZAPISYWANIE WŁASNYCH USTAWIEŃ W PROGRAMIE USER ... 44 UWAGI DOTYCZĄCE ZAPISYWANIA PROGRAMÓW USER ... 45 11.2. WYBÓR PROGRAMU USER ... 46 SELEKTYWNE PRZYWOŁYWANIE USTAWIEŃ PROGRAMU USER (STYLE HOLD) ... 47 12. TRYB PARAMETRU ... 47 12.1. EDYTOWANIE PARAMETRÓW (PROCEDURA GENERALNA) ... 47 12..2. PARAMETRY ... 48 13. FUNKCJE MIDI ... 52 13.1. EDYCJA PARAMETRÓW MIDI (PROCEDURA GENERALNA) ... 53 PARAMETRY W TRYBIE STYLE ... 53 PARAMETRY SYNCHRONIZACJI ... 55 PartMute ... 56 Local ... 56 Dump Tx ... 57 MIDI w trybie Song ... 57 14. ARCHIWIZACJA / ŁADOWANIE USTAWIEŃ ... 57 14.1. ARCHIWIZACJA USTAWIEŃ PRZEZ MIDI (Dump Tx) ... 57 TRANSMITOWANIE ZARCHIWIZOWANYCH/NOWYCH DANYCH DO EM-50.30 ... 59 14.2. FUNKCJE DYSKU ... 60 ŁADOWANIE PLIKÓW Z DYSKIETKI ... 60 ZACHOWYWANIE PLIKÓW NA DYSKIETCE ... 60 KASOWANIE PLIKÓW Z DYSKIETKI ... 62 DISK COPY (KOPIOWANIE CAŁEJ ZAWARTOŚCI DYSKIETKI) ... 62 SysSave: ZACHOWYWANIE SYSTEMU OPERACYJNEGO EM-50, ... 64 SysLoad: UAKTUALNIANIE SYSTEMU EM- 50 Z DYSKIETKI ... 64 14.3. UAKTUALNIENIE SYSTEMU OPERACYJNEGO EM-50.30 PRZEZ MIDI ... 65 14.4. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ POCZĄTKOWYCH EM-50.30 (FABRYCZNYCH) ... 65 15. DANE TECHNICZNE ... 66

mehr